Conference

Conference on AI in Practice: Are you familiar with basic aspects of Deep Learning? Great! You will have the opportunity to join us during a one-day conference focused on Deep Learning models in action. In this track you will learn how to use models in real-life scenarios, what edge platforms are available on the market for AI inference and how to implement a trained AI model. You will also hear some success stories on AI implementation in practice.

The Conference is co-organized by the Digitial Innovation Hub: DIH4.AI.

We are working on the schedule – hang tight!

CEST
Fri July 9th 2021
10:00
Opening Ceremony
10:00-10:15
Jacek Ruminski, GdanskTech & DIH4.AI, Poland
10:15
Counting of Artemia – Practical Application
10:15-11:00
Gang Wang, Beijing Institute of Basic Medical Sciences, China
11:00
Machine Learning with TPU
11:00-11:45
Krzysztof Kwaśniewski, Google, Poland
11:45
From Proof Of Concept to production with OpenVINO Toolkit
11:45-12:30
Michał Karzyński, Intel, Poland
12:30 – 12:45 Virtual Coffee Break
12:45
KeyNote Lecture – Sociotechnical Challenges in the era of Artificial Intelligence Systems
12:45-13:30
Prof. Stamatis Karnouskos, SAP, Germany
13:30 – 14:00 Virtual Coffee Break
14:00
Low-resource expressive text-to-speech using data augmentation
14:00-14:45
Tom Merritt, Amazon, UK
14:45
Delivering FastPitch: A Major League, Parallel Text-to-speech Model
14:45-15:30
Adrian Łańcucki, NVIDIA, Poland
15:30 – 16:00 Virtual Coffee Break
16:00
What AI ‘thinks’ about democracy? – building great models out of average ingredients
16:00-16:45
Michał Trzęsiok, IBM, Poland
16:45
AI at the Edge
16:45-17:30
David Gamba, SiMa.ai, USA
17:30 – 18:15 Virtual Lunch/Dinner Break
18:15
Has HSI Outgrown the Human? Toward the Future of Human-Centric Intelligent Interfaces
18:15-19:00
Dr. Ron Boring
19:00- 19:45 ISSonDL Closing ceremony and certificates

The Digitial Innovation Hub: DIH4.AI is supported by Polish Ministry of Economic Development under the program Industry 4.0 (Standaryzacja usług Hubów Innowacji Cyfrowych dla wsparcia cyfrowej transformacji przedsiębiorców” (2019-2021), projekt w konsorcjum Politechnika Gdańska i VoiceLab).

Additional registration for one day event:

AI in Practice Conference 2021 Registration Form
(Free registration for one day event - last day of Summer School. For potential participants who were not apply for Summer School. Conference Agenda: 2021.dl-lab.eu/conference)
Please provide the formal name of your affiliation without any abbreviations.
1. The Administrator of your personal data is Gdańsk University of Technology (Politechnika Gdańska), ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk (postal code: 80-233).
2. The Administrator has appointed a data protection officer who can be contacted on the following e-mail address: dpo@pg.edu.pl
3. Your personal data shall be processed due to:
- fulfillment of the administrator's legal duty (art. 6 p. 1 l. c RODO) in cases where processing is required by the applicable law
- fulfillment of activities resulting from our legally-justified interests (art. 6 l. f RODO), such as organization of events by Gdansk University of Technology, knowledge sharing by participation in events organized by Gdansk University of Technology, seeking redress, etc.
4. Your personal data will be stored till the completion of the task, for which they were stored and then, in cases of archival materials, as long as required by regulations specified by the act from 14th of July, 1983 about national archival resources and archives ([pol.] Dz.U. 2018, poz. 217 ze zm.).
5. The data provided will not be made available to third parties. The recipients of the data will only be institutions authorized by law.
6. Data subject's rights:
According to RODO, you have:
the right to access and receive a copy of your data;
the right to rectify your data
the right to erasure your data in case processing is not performed due to legal regulations or due to public governance;
the right to restriction of processing your data;
the right to object to processing your data;
the right to file a complaint with the supervisory authority in charge of personal data protection (the President of the Personal Data Protection Office) address: Personal Data Protection Office, Stawki 2, 00-193, Warszawa
7. Submission of your personal data is required to the purposes of the organization of ISSonDL. You have the right not to specify your data, but then we can not accept your submission.
8. Your personal data shall not be processed automated subject to art.22 GDPR.
9. The Data Controller will not transfer any personal data to a recipient in a third country or an international organization.


1. Administratorem Pani/Pana danych wskazanych w (nazwa formularza lub dokumentu) jest Politechnika Gdańska z siedzibą przy ul. Narutowicza 11/12, w Gdańsku (kod pocztowy: 80-233)
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: – iod@pg.edu.pl
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w związku
- z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w sytuacjach kiedy przetwarzanie z obowiązującego przepisu prawa,
- z realizacją czynności wynikających naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 lit. f RODO), np. takich jak organizacja wydarzeń organizowanych przez Politechnikę Gdańską, rozpowszechnianie wiedzy poprzez uczestnictwo w wydarzeniach organizgownych przez Politechnikę Gdańską, dochodzenie roszczeń itp.
4. Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).
5. Podane dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione na mocy prawa.
6. Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
- prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)
7. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do bycia zakwalifikowanym do udziału w Szkole. W przypadku niepodania danych uczestnictwo w Szkole nie będzie możliwe.
8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
9. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.