Registration form

Please note that confirmation from your university will be required upon selection to prove your status. As an active PhD student you are eligible to a reduced registration fee.
Please provide the formal name of your affiliation without any abbreviations.
1. The Administrator of your personal data is Gdańsk University of Technology (Politechnika Gdańska), ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk (postal code: 80-233).
2. The Administrator has appointed a data protection officer who can be contacted on the following e-mail address: dpo@pg.edu.pl
3. Your personal data shall be processed due to:
- fulfillment of the administrator's legal duty (art. 6 p. 1 l. c RODO) in cases where processing is required by the applicable law
- fulfillment of activities resulting from our legally-justified interests (art. 6 l. f RODO), such as organization of events by Gdansk University of Technology, knowledge sharing by participation in events organized by Gdansk University of Technology, seeking redress, etc.
4. Your personal data will be stored till the completion of the task, for which they were stored and then, in cases of archival materials, as long as required by regulations specified by the act from 14th of July, 1983 about national archival resources and archives ([pol.] Dz.U. 2018, poz. 217 ze zm.).
5. The data provided will not be made available to third parties. The recipients of the data will only be institutions authorized by law.
6. Data subject's rights:
According to RODO, you have:
the right to access and receive a copy of your data;
the right to rectify your data
the right to erasure your data in case processing is not performed due to legal regulations or due to public governance;
the right to restriction of processing your data;
the right to object to processing your data;
the right to file a complaint with the supervisory authority in charge of personal data protection (the President of the Personal Data Protection Office) address: Personal Data Protection Office, Stawki 2, 00-193, Warszawa
7. Submission of your personal data is required to the purposes of the organization of ISSonDL. You have the right not to specify your data, but then we can not accept your submission.
8. Your personal data shall not be processed automated subject to art.22 GDPR.
9. The Data Controller will not transfer any personal data to a recipient in a third country or an international organization.


1. Administratorem Pani/Pana danych wskazanych w (nazwa formularza lub dokumentu) jest Politechnika Gdańska z siedzibą przy ul. Narutowicza 11/12, w Gdańsku (kod pocztowy: 80-233)
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: – iod@pg.edu.pl
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w związku
- z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w sytuacjach kiedy przetwarzanie z obowiązującego przepisu prawa,
- z realizacją czynności wynikających naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 lit. f RODO), np. takich jak organizacja wydarzeń organizowanych przez Politechnikę Gdańską, rozpowszechnianie wiedzy poprzez uczestnictwo w wydarzeniach organizgownych przez Politechnikę Gdańską, dochodzenie roszczeń itp.
4. Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).
5. Podane dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione na mocy prawa.
6. Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
- prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)
7. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do bycia zakwalifikowanym do udziału w Szkole. W przypadku niepodania danych uczestnictwo w Szkole nie będzie możliwe.
8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
9. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.